Beauty Fashion Relationship Living Gossip Members
Views: 4490    16/9/2015    16:36
【心理測驗】唇膏形狀透露了你的性格?

每個人都有唔同使用化妝品既習慣,而最顯而易見既就係唇膏啦,

有啲人既唇膏永遠用唔完,有啲人一用就會斷,

有啲人用到冇都唔捨得扔

不過原來唇膏既形狀都可以睇得出你既性格咖啵~

一齊黎睇吓~

(1) 圓頭呈尖型

 

 

呢一類人性格好兩極,朋友們一係就好愛你,一係就好憎你。

不過你唔會介意其他人點睇,因為你對自己有信心。

(2) 完全平頂

 

 

呢一類人聰明,醒目,有魅力,往往會成為眾人既目光。

不過遇到與你意見不合既人既時候你都會感到好氣餒。

(3) 圓頭

 

 

客廳會係你最鐘意既地方,因為可以招待你既朋友上去玩。

家人對你黎講你最重要既。

(4) 完全保持住開封時既形狀

 

 

你鐘意循規蹈矩既生活,因為你認為惟有守規矩行事先唔會令其他人既感情受傷害。

另一方面,你既同理心亦令你特別受歡迎。

(5) 平面中間呈凹狀

 

 

當你決定左一件事既時候,你就會出盡一切辦法去完成件事。

你亦充滿好奇心,為左得到答案會問盡身邊既人。

(6) 鉛筆型

 

 

你聰明而且性感,天生就係一個尤物。

你去旅行既時候往往會去試一啲特別既活動。

(7) 斜面呈尖角

 

 

你充滿魅力同野心,天生就係領袖型人選。

你鐘意做眾人既焦點,

因此你往往會成為活動既搞手,係你身邊既團體不可或缺既人物。

 

 

 

 

Photo source: goodhousekeeping.com

#Tagging
                             
kikil
其他文章
Login with Facebook

Not yet reviewed by any member. You can be the FIRST one to write a review.
還沒有發表評論,您可以成為第一位發表評論的人。
Top 10 Beauty 美妝